කාලීන ධර්මය දෙශනා!124 Rue De Bagnolet 75020 Paris. | Paris

කාලීන ධර්මය දෙශනා!124 Rue De Bagnolet 75020 Paris.

Qu'est ce qui est proposé?

කාලයට සුදුසු ලෙස ධර්ම දේශනාවන් සිදුකරන ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ..සියලු සත්වයන්ගේ හිත සුව පිණිස මේ ධර්මදානමය පිංකම සදහා පැරිසියේ වැඩවස සියලුම ස්වාම්න් වහන්සේලා වැඩමවීම අප බලාපොරොත්තු වෙමි . පිංකමට සහභාගි විමෙන් ඔබසැමට මහත්පල මහනිසන්ස ලැබේවා ....

Quand?

Dimanche 15. octobre 2017, à 06:00

Où?

BAGNO GOLD CLUB
124 rue de Bagnolet
75020 Paris

Où faire la fête ?

Recommander l'évènement:

Organisateur:

S.g imagephotography, Paris

D'autres évènements à Paris